ក្រុម​របស់​យើង

នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 យើងត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យទៅសិក្សានៅទីស្នាក់ការកណ្តាល Alibaba ក្នុងទីក្រុង Hangzhou ការចេញទៅសិក្សាបន្ថែមនឹងជួយអភិវឌ្ឍការគិតរបស់ក្រុម និងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើង។

នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 យើងត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យទៅសិក្សានៅទីស្នាក់ការកណ្តាល Alibaba ក្នុងទីក្រុង Hangzhou ការចេញទៅសិក្សាបន្ថែមនឹងជួយអភិវឌ្ឍការគិតរបស់ក្រុម និងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើង។